REGULAMIN WYPOŻYCZALNI WYPOZYCZ-AUTO.PL Z DNIA 08.03.2022

ZASADY OGÓLNE.

1/ Wynajmującym Przedsiębiorstwo Usługowe Krystian Dryja 59-150 Ogorzelec 15 NIP: 5020110208 REGON: 022298784
2/ Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia I wykonania niniejszej umowy oraz potwierdza fakt zapoznania się z informacją RODO własnoręcznym podpisem pod treścią oświadczenia, stanowiącego „załącznik nr 3” do niniejszej umowy.
3/ Niniejsze Ogólne Warunki Najmu pojazdów, zwane dalej OWN stanowią integralną część umowy najmu wraz z innymi załącznikami.
4/ Wynajmujący przekazuje Najemcy w użytkowanie pojazd opisany w protokole zdawczo-odbiorczym („załącznik nr 2”) na czas oznaczony, na warunkach określonych w umowie.
5/ Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu jest ubezpieczony w pełnym zakresie „OC”, „AC” i „NW”, jest sprawny i posiada ważne badania techniczne a jego stan, wyposażenie określa protokół zdawczo-odbiorczy („załącznik nr 2”).
6/ Najemca oświadcza, że zapoznał się z zaleceniami eksploatacyjnymi pojazdu, warunkami ubezpieczenia „OC”,” AC” i „NW”, w szczególności z obowiązkami, jakie Ubezpieczyciel nałożył na Ubezpieczonego w przypadku zaistnienia szkody i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody Najemca zobowiązany jest powiadomić o tym niezwłocznie również Wynajmującego, nie później niż do 12h od chwili zaistnienia zdarzenia
7/ Wynajmujący poinformował Najemcę o „franczyzie integralnej” w umowie AC ubezpieczenia przedmiotu najmu, która oznacza wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody o wartości do 300 PLN (trzysta złotych).
8/ Najemca oświadcza, że podczas trwania umowy pojazd kierowany będzie przez osobę, która została wskazana w treści umowy a osoba ta ma ukończone:
– 21 rok życia i posiada aktywne uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi od co najmniej 1 roku w przypadku samochodów segmentów A i B,
– 23 rok życia i posiada aktywne uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi od co najmniej 1 roku w przypadku samochodów segmentów innych niż wymienione powyżej.

UŻYTKOWANIE POJAZDU.

9/ Najemca zobowiązany jest korzystać z przedmiotu najmu zgodnie z przeznaczeniem, zachowując należytą staranność i stosując się do przepisów, jakie panują na terenie kraju, po jakim się porusza, w szczególności zobowiązany jest do:
a/ właściwego zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą przez każdorazowe uruchomienie wszelkich zabezpieczeń pojazdu (zamek, alarm, blokady),
b/ kontrolowania sprawności oświetlenia pojazdu i ilości płynów eksploatacyjnych oraz uzupełniania braków we własnym zakresie,
c/ natychmiastowego poinformowania właściwej miejscowo jednostki Policji o stwierdzonej kradzieży pojazdu, wypadku i kolizji drogowej oraz do powiadomienia w możliwie jak najkrótszym czasie o wymienionych zdarzeniach Ubezpieczyciela oraz Wynajmującego.
10/ Przedmiot najmu nie może być podnajmowany ani użyczany osobom trzecim.
11/ Bez zgody Wynajmującego wyrażonej w umowie przedmiot najmu nie może opuścić terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku wyjazdów poza granice RP w treści umowy musi być wskazany kraj docelowy podróży. Zabroniony jest wjazd do takich krajów, jak Rosja, Ukraina, Mołdawia i Białoruś.
12/ W razie awarii pojazdu Najemca zobowiązany jest powstrzymać się od dalszej jazdy, powiadomić o tym Wynajmującego i postępować zgodnie z jego wskazówkami. Jakakolwiek naprawa lub przeróbka przedmiotu najmu jest zabroniona.
13/ W pojeździe zabrania się palenia tytoniu.
14/ Zwrot pojazdu powinien nastąpić w terminie przewidzianym w umowie, do miejsca gdzie był odbierany, w stanie technicznym i estetycznym nie pogorszonym, jak w chwili odbioru, tj. z pełnym bakiem, czysty, umyty, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej.

OPŁATY.

15/ Na opłaty z tytułu umowy najmu składają się opłata rezerwacyjna, czynsz oraz kaucja zwrotna.
16/ Opłaty, ich wysokość oraz sposób ich wniesienia określone są w części wstępnej umowy.
17/ W przypadku nie zawarcia umowy z winy Najemcy, wszelkie wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
18/ Kaucja zabezpiecza roszczenia Wynajmującego i może zostać wykorzystana w całości lub w części na pokrycie tych roszczeń w przypadku nie wykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przez Najemcę. Potrącenie z kaucji nie wyklucza dochodzenia roszczeń Wynajmującego z tytułu odszkodowania za szkody przewyższające wartość kwoty kaucji.
19/ Kwota nie wykorzystanej kaucji zostanie zwrócona Najemcy w terminie do 3 dni roboczych od daty zwrotu pojazdu i rozliczenia umowy.
20/ W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem określonym w umowie zwrot należności za nie wykorzystany okres najmu nie przysługuje.
21/ Poza przewidzianymi w umowie, Wynajmujący może być obciążony dodatkowymi opłatami/ kosztami lub karami umownymi:
a/ korzystanie z pojazdu po wygaśnięciu umowy (bezumowne korzystanie) –500 PLN/dobę,
b/ wszczęcie procedury poszukiwania/ odzyskiwania nie zwróconego pojazdu – 2000 PLN,
c/ zwrot pojazdu nie umytego z zewnątrz – do 100 PLN,
d/ zwrot pojazdu nie wysprzątanego we wnętrzu – do 100 PLN, jeżeli zachodzi konieczność prania tapicerki – dodatkowo – 500 PLN,
e/ zwrot pojazdu z niepełnym zbiornikiem paliwa – koszt dopełnienia,
f/ zagubienie kluczyka, karty pojazdu (o ile była wydana), dowodu rejestracyjnego lub potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia, hologramu na szybie – 1000 PLN za każdą rzecz,
g/ jakiekolwiek celowe lub wynikające z niedbalstwa uszkodzenie pojazdu, zamiana części, wyposażenia – pokrycie kosztów wg cennika autoryzowanego serwisu,
h/ dojazd z zapasowym kluczykiem – 1000 PLN na terytorium RP, – 2000 PLN na terenie UE,
i/ palenie w pojeździe 500 PLN,
j/ udział własny w szkodzie w wysokości kaucji, w przypadku szkody spowodowanej prędkością powyżej 30km/h obowiązującą na danym terenie najemca pokrywa pełen koszt naprawy.
k/ opłata za każdorazowe udostępnienie danych dot. umowy upoważnionym organom (policja, prokuratura itp.) –150 PLN,
l/ dodatkowo w wymienionych wyżej przypadkach, wymagających postoju pojazdu w autoryzowanym serwisie podczas naprawy – 150 PLN za każdą dobę do wysokości kaucji.
m/ nadmierna eksploatacja opon, (w tym spalenie bieżnika) – koszt nowych opon,
n/ utrata gwarancji z winy najemcy – 5000 PLN
o/ wyjazd za granicę bez pozwolenia wynajmującego – 1000 PLN

INNE.

22/ Poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym niniejsza umowa wygasa każdorazowo z dniem, w którym jakakolwiek należność powinna być zaksięgowana na koncie Wynajmującego a nie została na tym koncie zaksięgowana.
23/ W sprawach nie unormowanych treścią niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
24/ W przypadku braku zwrotu pojazdu po wygaśnięciu umowy Najemca wyraża zgodę na przejęcie przedmiotu najmu na jego koszt przez wyspecjalizowane firmy, także na terenie posesji, której jest właścicielem.
25/ Sądem właściwym do rozstrzygania jakiegokolwiek sporu, wynikającego z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
26/ Umowa wraz z załącznikami sporządzona została w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zadzwoń!